Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam xin thông báo mức phí Đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày 04/2/2021 như sau

BẢNG BÁO PHÍ DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm/hợp đồng

Mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

1

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

13,64 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

2

Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng

22,73 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

3

Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

31,82 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

40,91 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

5

Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

50,00 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

6

Từ trên 100 tỷ đồng

59,09 triệu đồng +1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

 

*Lưu ý:-  Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

- Chi phí thực tế, hợp lý phát sinh cho việc tổ chức bán đầu giá tài sản, bao gồm:

+ Chi phí đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

+ Các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh nếu thực hiện theo các yêu cầu của người có tài sản bán đấu giá.

Trân trọng và mong sớm được phục vụ quý khách !

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC