Nghị định 32 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 17 Th05

Nghị định 32 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau

Nghị định 19 - vquy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 17 Th05

Nghị định 19 - vquy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Nghị định 151 - quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 17 Th05

Nghị định 151 - quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về các nội dung sau

Nghị định 63 - quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt 17 Th05

Nghị định 63 - quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây

Thông tư 144 - Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 17 Th05

Thông tư 144 - Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP)

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC