Bán đấu giá Toàn bộ dư nợ ( của khách hàng Nguyễn Văn Long tại Chi nhánh Tây Hà Nội phát sinh từ Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Creminum ngày 28/7/2010. Tổng dư nợ tính đến ngày 11/10/2023 là: 278.158.465 đồng

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 225.308.357 đ
Mã tài sản: 10.12B.2/2023/ĐG-VAA
Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
Thời gian bán hồ sơ: Đến trước 17h00’ ngày 08/11/2023
Thời gian đấu giá: 14h00’ ngày 10/11/2023

Bán đấu giá Toàn bộ dư nợ ( của khách hàng Nguyễn Văn Long tại Chi nhánh Tây Hà Nội phát sinh từ Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Creminum ngày 28/7/2010. Tổng dư nợ tính đến ngày 11/10/2023 là: 278.158.465 đồng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức
Cuộc đấu giá tài sản số: 10.12B.2/2023/ĐG-VAA

 Tài sản đấu giá: Toàn bộ dư nợ (nợ gốc, lãi và lãi đối với dư nợ gốc quá hạn) của khách hàng
Nguyễn Văn Long tại Chi nhánh Tây Hà Nội phát sinh từ Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế
Creminum ngày 28/7/2010. Tổng dư nợ tính đến ngày 11/10/2023 là: 278.158.465 đồng, trong
đó:

 Dư nợ gốc: 0 đồng
 Lãi, phí: 278.158.465 đồng
- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm: Khoản vay không có tài sản bảo đảm
 Giá khởi điểm của tài sản: 225.308.357 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm
linh tám nghìn, ba trăm năm bảy đồng)
Giá khởi điểm này không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu Khoản
Nợ, chuyển quyền sử dụng đối với tài sản bảo đảm của Khoản Nợ, phí đăng ký và các chi phí
khác có liên quan (nếu có) khi thực hiện mua bán Khoản Nợ; các chi phí này do người trúng đấu
giá/người mua Khoản Nợ chịu.
 Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp (nhiều vòng) tại cuộc đấu giá.
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
 Thời gian mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 17h00’ ngày 08/11/2023 (trong giờ
hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, lô 67 ngõ 136 đường Trung
Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Liên hệ: 0388.236.086)
Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ
 Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 07/11/2023 đến 17h00’ ngày 09/11/2023.
Khách hàng Chuyển tiền vào tài khoản sau: Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt
Nam, Số tài khoản: 123000088582 mở tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi
nhánh Tây Hà Nội.
(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo “có” về tài khoản của Công ty trước
17h00’ ngày 09/11/2023).
Số tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)
 Thời gian, địa điểm xem tài sản: Tài sản đấu giá là Khoản Nợ, việc tổ chức xem tài sản đấu giá
là xem Hồ Sơ Khoản Nợ, vào các ngày 07, 08/11/2023 (trong giờ hành chính) tại trụ sở của
Viettinbank CN Tây Hà Nội.
 Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00’ ngày 10/11/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản
Việt Nam – lô 67 ngõ 136 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
(Tùy vào số lượng người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty có thể sẽ thay đổi thời gian và địa
điểm đấu giá phù hợp với thực tế).
 Nguồn gốc tài sản: Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –
Chi nhánh Tây Hà Nội - Địa chỉ: Số 8 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
 Điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị
pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ theo quy chế đấu giá Công ty ban hành.

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC