Đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất tại đường Sùng Dúng Lù

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 170.640.000 đ
Mã tài sản:
Người có tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản:
Thời gian bán hồ sơ:
Thời gian đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đối với 03 lô đất tại đường Sùng Dúng Lù, tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC